poniedziałek, 24 września 2012

Macierzyński, wychowawczy 2012/2013

Witaj samotna mamo :)
Dziś postudiujemy przepisy. Poznaj prawa, jakie ma mama po urodzeniu dziecka.
Jaki wymiar urlopu macierzyńskiego i wychowawczego obowiązuje w 2012 roku oraz jak to będzie wyglądało w 2013 r.? Jakie dodatki itp. Ci się należą?

Zapraszam. 


Urlop macierzyński (2012) - wymiar podstawowy
Od początku 2012 roku podstawowy urlop macierzyński wynosi 20 tygodni. Oznacza to, że został wydłużony w stosunku do roku ubiegłego o 4 tygodnie.
Mamie bliźniąt należy się 31 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wymiar ten powiększa się o 2 tygodnie przy urodzeniu każdego kolejnego dziecka (aż do maksymalnie 37 tygodni).

Urlop wychowawczy w 2012 i 2013 roku
Jeśli po urlopie macierzyńskim zamierzasz pójść na urlop wychowawczy wiedz się, komu przysługuje urlop wychowawczy.
Może z niego skorzystać matka, ojciec, a także opiekunowie prawni dziecka. Warunkami są:
- są oni pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy, tzn. są zatrudnieni na umowę o pracę, z powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę;
- mają co najmniej sześciomiesięczny ogólny staż pracy (do stażu pracy wlicza się więc czas pracy u innych pracodawców, a także okres urlopu macierzyńskiego).

Aby skorzystać z urlopu wychowawczego w 2012 r., na dwa tygodnie przed jego planowanym rozpoczęciem trzeba złożyć wniosek u pracodawcy (osobiście lub za pośrednictwem poczty). Jeśli w trakcie urlopu zechcesz wrócić do pracy, masz do tego prawo, pod warunkiem, że pracodawca wyrazi na to zgodę.
 
Zmiany 2012!

Bezpłatny urlop wychowawczy to prawo, a nie obowiązek - Twoje prawo, bo pracodawca nie może Ci go odmówić. Na urlop wychowawczy w 2012 r. może pójść każda mama, jeśli jej staż pracy (ogólny, nie w ostatniej pracy) to minimum 6 miesięcy.
Urlop wychowawczy w 2012 r. może trwać maksymalnie 3 lata. Nie musisz go wykorzystać w całości, możesz podzielić urlop na 4 części, lub wykorzystać częściowo; warunkiem jest wykorzystanie wychowawczego do czwartego roku życia dziecka. Nie musisz też wykorzystywać go zaraz po macierzyńskim.
Uwaga: Jeśli jesteś zatrudniona na czas określony, urlop przysługuje Ci tylko do końca umowy.

Zmiany 2013!

Ze zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Pracy wynika więc, że urlop wychowawczy 2013r. będzie mógł wynieść maksymalnie 37 miesięcy. W tym: dwa miesiące przeznaczone tylko i wyłącznie do wykorzystania przez jednego z rodziców - nie będzie można dodatkowego miesiąca przenieść z ojca na matkę bądź odwrotnie.
Jedno z rodziców będzie więc mogło wykorzystać najwyżej 36 miesięcy urlopu wychowawczego, ale w przypadku, gdy drugi rodzic nie zdecyduje się na opiekę nad dzieckiem w ramach dodatkowego miesiąca, ten urlop przepadnie.

Urlop wychowawczy w 2013 r . -  inne zasady:
- rodzice mogą skorzystać z urlopu maksymalnie 5 razy, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia (do końca 2012 roku urlop można było dzielić na 4 części),
- część urlopu przysługująca tylko jednemu z rodziców nie będzie mogła być krótsza niż jeden miesiąc,
- zwiększy się wymiar urlopu, który może być w tym samym czasie wykorzystywany przez oboje rodziców. Od 1 stycznia 2013 r. oboje będą mogli zajmować się dzieckiem jednocześnie przez 4 miesiące (o 1 miesiąc dłużej niż w 2012 r.)
- zmieniają się zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego po powrocie z do pracy po urlopie wychowawczym (dotąd proporcjonalnie obniżało się jego wymiar w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do wypoczynku za dany rok korzysta on w tym samym roku z urlopu wychowawczego i w tym samym roku powraca do pracy. Od 2013 r. wymiar urlopu nie będzie zmniejszany!).

Przepisy przejściowe dotyczące nowego urlopu wychowawczego 2013:

Urlop wychowawczy będzie udzielany na starych zasadach - jeżeli w dniu wejścia w życie nowelizacji - a więc 1 stycznia 2013 r. - pracownik korzysta ze swojego uprawnienia albo przed tym dniem złożył wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego albo skorzystał już z części swego uprawnienia.
Oznacza to, że jeśli pracownik skorzystał już z części urlopu wychowawczego, to nie będzie miał prawa do zwiększonego wymiaru urlopu wychowawczego.

Urlop wychowawczy 2012 i 2013 - Twoje prawa:

- pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę ani jej wypowiedzieć (z wyjątkiem sytuacji, gdy pracodawca ogłasza upadłość lub likwidację firmy, lub zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika),
- jesteś objęta ubezpieczeniem społecznym (z budżetu państwa),
- okres urlopu wychowawczego wlicza się do stażu pracy jako okres nieskładkowy i jest zaliczany także do emerytury,
- urlop wychowawczy w 2012 r. nie odbiera Ci prawa do pracy na część etatu, także u innego pracodawcy, pod warunkiem, że możesz w tym czasie sprawować bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.

Po urlopie wychowawczym pracodawca ma obowiązek przyjąć Cię do pracy na to samo lub podobne stanowisko i za co najmniej taką samą pensję. Zdarzało się, że pracodawca, gdy pracownik zakończył urlop wychowawczy (tak jest w 2012 r.), dawał mu wypowiedzenie tłumacząc, że jego stanowisko pracy już nie istnieje, lub ma już inną osobę na to miejsce. 
Takie sytuacje są niezgodne z prawem i jeśli tylko można udowodnić, że łamany jest Kodeks Pracy, warto udać się do Sądu Pracy lub Państwowej Inspekcji Prac!