wtorek, 14 sierpnia 2012

Dodatek dla samotnej matki

Pobierając zasiłek rodzinny na dziecko samotna matka może ubiegać się o dodatkowe pieniądze. jest to tzw. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
Jak go otrzymać?
Komu przysługuje?
Wszystko poniżej:Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Dodatek dla osoby samotnej
Kim jest osoba samotna? W świetle przepisów prawa:  Osoba samotna to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona,  chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:
- samotnie wychowującej dziecko matce lub ojcu,
- faktycznemu opiekunowi dziecka albo prawnemu opiekunowi dziecka
Ale: Jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka!

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka przysługuje gdy:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się mają ustalone prawo do renty socjalnej lub renty.

Wysokość dodatku dla samotnie wychowujących dziecko
Dodatek to kwota rzędu 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Przykładowo: 
W rodzinie Pani Katarzyny jest jedno dziecko uprawnione do dodatku. Jest to dziecko niepełnosprawne. Podstawową kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł. Dodatek wypłacony będzie w kwocie 250 zł.
Jeśli dochód rodziny nie przekracza 50 proc. wyżej wymienionych kwot, kwotę dodatku zwiększa się o 50,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100,00 zł na wszystkie dzieci.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)